2020 Yılı Vergi Mevzuatı

 • 1. Gelir Vergisi

  a. 2019 Gelir Vergisi Yıllık Dilimleri ve Oranlar
  Oran % Matrah Dilimleri (TL) Toplam Matrah (TL) Dilimin Vergisi (TL) Toplam Vergi (TL)
  10 5.000 5.000 500 500
  20 5.000 10.000 1.000 1.500
  25 9.000 19.000 2.250 3.750
  30 11.000 30.000 3.300 7.050
  37 30.001+

   

  b. Vergi Stopajları
  Stopaj Oranı % (Diğer/TC)
  Maaşlardan P.A.Y.E. Matraha Göre
  Yabancıların serbest meslek kazançlarından 20/5
  Patent hakları için yabancılara ödenen 10
  Yabancı sanatkârlara ödemelerden 10
  Hava parası için ödemelerden 20
  Tarım ürünleri için üreticiye yapılan ödemelerden
  – Kuru tarımda 1
  – Hayvancılıkta 2
  – Sulu tarımda 3
  Taşınmaz mal alım ve satımı yapanlardan satış bedeli veyarayiç hangisi yüksek iseüzerinden saptanan safi kazancın 20
  Tüzel kişilerin banka faizi gelirlerinden 12
  Gerçek kişilerin banka faizi gelirlerinden 10
  Temettülerden 15
  Dağıtılmayan kurum kazancından, yabancı kurumlar dahil 15
  Kira gelirlerinden 10
  Yerel Banka ve Kooperatifler dışındaki kaynaklardan alınan borçlar için ödenen faizden 20/10

  Not: Stopajlar kişiler bakımından gelir vergisine, kurumlar bakımından kurumlar vergisine mahsup edilir. Gerçek kişilerin ve başka geliri olmayan şirketlerin kira gelirinden ödenen stopaj, gerçek kişilerin mevduat faizi stopajı ile halka açık şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinden ödenen stopaj, bu gelirlerin kesin vergisini teşkil eder. KKTC sınırları içinde yerleşmemiş olanlara yapılan kesinti kesin vergi yükümlülüklerini teşkil edip mahsup yapılmaz. Taşınmaz mal satımı ve kira gelirindeki stopaj geliri elde eden diğerlerinde ise stopajı, ödemeyi yapan kesip Vergi Dairesi’ne yatırır.

  c. Gelir Vergisi Yıllık Muafiyetleri
  Oran 2019 (TL) 2020 (TL)
  Kişisel indirim 28,300.00 36,800.00
  Eş İndirimi (Erkek) %8 2,264.00 2,944.00
  Çocuk İndirimi; vergilendirme dönemi başında;
  – 16 yaşından küçük olup okula gitmeyen çocuk için %6 1,698.00 2,208.00
  – İlkokula giden çocuk için %6 1,698.00 2,208.00
  – Evlenmeyip geliri olmayan kız çocuk için %6 1,698.00 2,208.00
  – Mecburi askerliğini yapan çocuk için (Yedek subay hariç) %8 2,264.00 2,944.00
  – Sürekli sakat ve yetersiz olan çocuk için %8 2,264.00 2,944.00
  – 20 yaşına kadar orta öğrenim gören çocuk için %8 2,264.00 2,944.00
  – 18 yaşından küçük olup KKTC haricinde orta öğrenim gören çocuk için %8 2,264.00 2,944.00
  – 18 yaşından büyük, 27 yaşından küçük olup yüksek eğitim gören çocuklar için %11 3,113.00 4,048.00
  65 yaşına ulaşıp sakat olmayanlar için %5 1,415.00 1,840.00
  Mahkeme kararı ile eşe ödenen nafaka %4 1,132.00 1,472.00
  Çalışma gücünün %50’sini kaybedenlere %15 4,245.00 5,520.00
  Çalışma gücünün %100’ünü kaybedenlere %30 8,490.00 11,040.00
  Kazanılan net gelir üzerinden özel indirim oranı:
                            Ücretler   %10
                            Diğer   %10
  Üç ve daha fazla çocuk sahibi olan yükümlüler için ödenecek vergimiktarından yapılacak indirim oranı
  – Üçüncü çocuk için %15 %15
  – Sonraki her çocuk için (ilave olarak) %5 %5
  İlgili yılda ödenen
  – Belediye Meslek Vergisi İlgili yılda ödenen miktar kadar
  – Hayat Sigortası Primleri Prim miktarı her ay kesilen sosyal güvence katkı paylarından fazla olamaz
  * İndirilebilecek Sosyal Güvence katkı payları Brüt maaşın %13’ü ile sınırlıdır

  Not: Eşlerin ayrı ayrı gelirleri olması halinde çocuk indirimleri eşler arasında eşit bölüştürülerek hesaplanır.

  d.Taşınmaz Mal Satış Kârı

  • Taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ve satışı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin safi kazancı rayiç veya satış bedeline hangisi yüksek ise uygulanacak %20 ortalama safi kar oranı esası üzerinden hesaplanır. Sair gelirler bu matraha ilave edilir. Rayiç veya satış bedeli hangisi yüksek ise, üzerinden %20 kar oranı ile hesaplanan safi karın %20’si vergi stopajı olarak ödenip ilgili yılın kesin vergisine mahsup edilir. Şirketler ve bir takvim yılında üç defadan fazla taşınmaz mal satanlar bu kapsama girer.
  • Taşınmaz mal alım ve satımı veya parselasyonu veya inşası ile uğraşanlar dışındaki yükümlülerin safi kazancı yukarıdaki gibi hesaplanır ve bu kazancın %30’u vergiden muaf olur. Bu muafiyet tenzil edildikten sonraki kazanç üzerinden %20 oranında vergi ödenir ve bu konudaki kesin vergiyi teşkil eder.

  Alıcı Harçları

  Tapu devir harcı:
  Oran
  Limited Şirket %6
  Mal satacak şahıs, şirketin %25 veya fazlasına sahipse

  Şahıs

   

  – İlk defa

  %1

  %3

  – Sonra %6

   

  Aşağıda belirtilen giderler dışında olup tamamen ve munhasıran safi kazancı sağlamak hususunda yapılan giderler kanıtlanmaları halinde hasılattan indirilebilir.

  Salon araba masrafları – 1600 CC’ye kadar olan Salon Araba Giderlerinin %100’ü, diğer Salon Araba Giderlerinin en fazla %50’sini aşmayacak bir miktar indirilebilir.

  e. İndirilebilecek Giderler
  Seyahat giderleri Devletin tespit ettiği günlük harcırah miktarı
  – İmalat ve/veya ihracat işletmeleri için en fazla 70 günlük.
  – Sair işletmeler için 50 günlük.
  Uçak bileti Sınırsız indirim
  Reklam giderleri Yurtiçi sınırsız; yurtdışı gayr-i safi karın %10’unu aşamaz
  Temsil ve ağırlama giderleri İmalat ve/veya ihracat işletmelerinde gayrisafi kârın %4’ü Sairişletmelerde gayri safi karın %2’sini aşamaz.
  Yardım giderleri Safi kazancın %10’unu aşamaz
  Sponsorluk anlaşmasından doğan giderler Sınırsız

   

  f. Amortisman ve Yatırım İndirimleri
  Amortisman % Yatırım İndirimi %
  Endüstriyel, tarımsal ve turistik binalar 4 – 5 20
  Endüstriyel olmayan ticari binalar 3.03 – 10 20
  Alet Edevat 33.33 20
  Döşeme, Demirbaş, Ekipmanlar 10 20
  Cep Telefonu 25 20
  Tıbbi Cihaz ve Aletler 20 – 10 20
  Elektrik Cihazları 10 20
  Bilgisayar Donanımları ve İşletim Sistemleri 25 20
  Bilgisayar uygulama yazılımları 33.33 20
  Motorlu araçlar
  – Arabalar-Salon 15
  – Van, Otobüs, Taksi, Kamyon, Kiralık Araçlar 25 20
  Yatlar, Tekneler 5 20
  Arsa
  Maddi olmayan haklar 20

  Not: Yukarıdaki oranlar bütün sabit kıymetleri kapsamaz.
  2013 öncesi uygulanan oranlar, sabit kıymet amorti edilene kadar uygulanır.

  Amortismana bağlı yeni veya ithal edilmiş ekonomik kıymetlerin işletme tarafından satın alınmış, imal veya inşa edilmiş ve ilk defa işletilmiş veya ilk defa kullanılmış olması halinde yatırım indirimi uygulanır.

  Yatırım indirimi maliyeti ilgili yılın başındaki yıllık asgari ücretin 20 katından az olanlar için uygulanmaz.

 • 2. Asgari Ücret

  • Asgari Ücret-Aylık 2014 – 1,560 TL
  • Asgari Ücret-Aylık 2015 – 1,675 TL
  • Asgari Ücret-Aylık 2016 – 1,834 TL
  • Asgari Ücret-Aylık 2017 – 2,020 TL ( 1 Şubat 2017’den itibaren)
  • Asgari Ücret-Aylık 2018 – 2,260TL
  • Asgari Ücret-Aylık 2019-  3,400 TL ( 1 Ağustos 2019’dan itibaren)
  • Asgari Ücret-Aylık 2020-  3,820 TL ( 1 Şubat 2020’den itibaren)
 • 3. Kurumlar Vergisi

  Oranlar

  • Kurumlar vergisi yasaya göre saptanan kurum kazancı üzerinden, yabancı kurumlar dahil, %10 oranında hesaplanır.
  • KKTC’den dış ülkelere mal veya hizmet ihraç edenlerin bu ihracattan elde ettikleri hasılatların %20’si Kurumlar Vergisinden istisnadır. Ancak bu istisna miktarı ihracattan sağlanan safi kazancın %80’ine eşit miktarını aşamaz.
  • Yabancı memleketlerde elde edilerek KKTC’de genel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen benzeri vergiler KKTC’de tarh olunan vergiden indirilir. Ancak bu miktar yabancı memlekette elde edilen kazanca %10 oranının uygulanması ile bulunacak miktardan fazla olamaz.
 • 4. Belediye Meslek Vergisi

  Oranlar

  • Personel için bir önceki yılın brüt maaşın binde ikisi.
  • Şirketler için bir önceki yılın kurumlar vergisi matrahının binde ikisi.
 • 5.Sosyal Sigortalar, Sosyal Güvenlik Ve İhtiyat Sandığı

  Oranlar ve Açıklamalar
  • Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik:

  Ödenecek primlerin alt ve üst sınırları:
  Aylık-Alt Sınır (TL) Aylık-Üst Sınır (TL)
  Sosyal Sigorta 3,820 26,740
  Sosyal Güvenlik 3,820 26,740

  Memur ve İşçiler:
  Yukarıda belirtilen kazanç sınırları içerisinde aşağıdaki oranlarda kesinti yapılır.

  Sigortalıdan kesinti:
  KKTC Çalışma İzinli Emekli
  Sosyal Sigorta %9 %9 %8
  Sosyal Güvenlik %9 %8.25 %8
  İşveren katkısı:
  Sosyal Sigorta %11 %11 %13
  Sosyal Güvenlik %11 %10.25 %13

  Yukarıda belirtilen işveren katkısı birinci tehlike sınıfındaki sigortalılar için olup her sınıf artışı için işveren katkısı %1/2 yükselmektedir.

  İşveren durumunda olan veya bağımsız çalışanlar:
  Bu durumdaki sigortalılar yaş durumlarına göre Bakanlar Kurulu’nun tespit ettiği aylık gelir basamaklarından tehlike sınıflarına göre üçer aylık dönemlerde sigorta primi öderler.

  Sosyal güvenlik fonlarına yapılacak ödemeler vergi amaçları için aşağıdaki miktarları aşamaz.

  • İşveren ödemesinde brüt ücretin – %19
  • Hizmetli katkılarında brüt ücretin – %13

   

  İhtiyat Sandığı:
  Memur ve İşçiler: KKTC Çalışma İzinli
  Aylık ödeneklerinden kesinti %4 %0
  İşveren katkısı %4 %5

  * İşverenler veya bağımsız çalışanlar ihtiyat sandığına tabi değildirler.

 • 6.Ödeme Ve Beyanname Takvimi

  a. Vergi ve Kesintilerin Ödenmesi

  • Kurumlar vergisi, biri Mayıs diğeri Ekim ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
  • Gelir vergisi, vergilendirme dönemini izleyen yılın Temmuz ve Kasım ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.
  • Stopaj vergisi kesintileri en geç ödemenin veya tahakkukun yapıldığı ayı izleyen ayın 15. gününe kadar ödenir.
  • Sosyal Sigorta kesintileri ve katkıları kesildikleri ayı izleyen ayın 20’sine kadar, İhtiyat Sandığı ise ayın sonuna kadar ödenir.
  • Geciken vergi için ilk ay %3 sonraki aylar için %1.2 gecikme zammı ödenir.
  • Geciken Sosyal Sigorta kesintileri için ilk ay %3, sonraki aylar için %1.5 gecikme zammı ödenir.
  • Geciken İhtiyat Sandığı primleri için ilk ay %1 ve sonraki aylar için de %1 gecikme zammı ödenir.
  • Belediye Vergisi ilgili yılı izleyen yılın 10.ayının son günü ödenir.

   

    b. Beyanname Tarihleri

  • Kişisel Vergi beyannamesi (VD1) izleyen yılın Nisan ayı.
  • Kurumlar Vergisi beyannamesi (VD2) izleyen yılın Nisan ayı.
  • Yıllık maaş bordrosu beyannamesi (VD4) izleyen yılın Şubat ayı.
 • 7. Pul Yasası

  Pul Vergileri

  • Başka şekilde vergiye bağlı olmayan ve belli bir para tutarını – Pulun Değeri
   • – koşula bağlayan sözleşmelerde
   • ilk 24,000 TL’ye kadar – %0.5
   • 24,000 TL ve üzeri – %0.1
   • -koşula bağlamayan sözleşmelerde – 45 TL
   • Sermaye tesciline – %0.5
   • Kuruluşta ana sözleşme ve tüzüğün her biri  178 TL
   • Fatura, makbuz gibi evraklara (>90 TL) – 20 Krş.
   • Bilanço, Kar/Zarar – 45 TL
   • Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu – 19.20 TL
  • Pul vergileri bir ay içinde ödenir. Bir aydan sonra ve altı ay içerisinde ödenmeyenler bir misli artış ile ödenir. Altı aydan sonra iki misli artış ile beraber ödenir.
 • 8. Katma Değer Vergisi (KDV)

  a. Oranlar
  Standart Oran %16
  Diğer Oranlar %0 (genellikle temel gıda maddeleri)
  %5 (genellikle yiyecek, ilaç, gazete, turizm ve eğitim hizmetleri)
  %10 (genellikle akaryakıt, gaz, konfeksiyon, inşaatmalzemeleri, lokanta ve müteahhitlik hizmetleri)
  %20 (genellikle tütün mamülleri, alkollü içecekler,mücevherat ve GSM hizmetleri)

   

  Bütün mal ve hizmetlerin oranlarını görmek için tıklayın.

  b. Beyanname Tarihleri ve Açıklamalar

  • Tüm KDV mükellefleri aylık beyan verir. Kurumlar ertesi ayın 20’sine, gerçek kişiler ise 25’ine kadar KDV’yi öder.
  • İndirimler neticesi net alacak olan KDV’nin iadesi yapılmaz, ileriki dönemlere devreder.
  • Bazı harcamalardaki yüklenilen KDV indirilemez. (Salon araç alımlarındaki, indirilemeyen giderlerdeki gibi.) Amortismana tabi kıymetlerdeki KDV üç eşit yıllık taksitlerle indirilir.
 • 9. Şirketler İle İlgili Harçlar

  • Yıllık rapor – 20 TL
  • Onay belgeleri – 6 TL
  • Tescil belgesi sureti – 12 TL
  • Ana sözleşme ve tüzük onayı – 12 TL
  • Artı her sayfa için – 1 TL
  • İsim yoklaması – 15 TL
  • MŞ 1,2,3 ve dosyalanan diğer belgeler – 30 TL
  • Kuruluşta ana sözleşme ve tüzüğün her biri – 162 TL
  • Kollektif-komandit tescili – 125 TL
  • Ticari ünvan tescili – 108 TL